partner4m_-_kopie.png

Rijkswaterstaat

BMBZ0FjCAAAU5Dj.jpg
 

2014-heden Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier (Programma Stroomlijn)

Bij Rijkswaterstaat verzorg ik het contractmanagement voor Ruimte voor de Rivier, programma Stroomlijn. Het programma bevindt zich in fase 3, waar voor 5 percelen D&C-contracten in de markt zijn gezet. Als contractmanager stuur ik het contractbeheersteam aan van Nederrijn-Lek en treedt als gemachtigde op conform UAV-gc. Het contract wordt onder systeemgericht contractbeheersing (SCB) uitgevoerd.

Wat het programma Stroomlijn inhoud, wordt mooi weergegeven in bijgaande animatie:

www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/programma-stroomlijn/index.aspx

2000-2007 Rijkswaterstaat Dienst Ijsselmeergebied Lelystad

Rijkswaterstaat verliet in 2004 het pad van de traditionele contractvormen en pionierde met prestatie- en UAVgc-contracten. Vanaf deze periode zijn middelgrote prestatiecontracten vast en variabel onderhoud A6/A27/N50 in de markt gezet. Deze contracten omvatten het dagelijks onderhoud aan asfalt, markeringen, geleiderail, afval, kunstwerken, bermen, watergangen, over c.a. 130 km auto(snel)weg, alsmede asfaltoverlagingscontracten op dit wegennet. Ook zijn natuurinrichtingslokaties en verzorgingsplaatsen ingericht; hiervoor zijn natuurvriendelijke oevers, aanlegsteigers, beplanting, hekwerk en straatmeubilair aangelegd. Montagne Engineering heeft jarenlang ervaring op kunnen bouwen met geïntegreerde contracten door voor Rijkswaterstaat op te treden als technisch en/of contractmanager (onder systeemgerichte contractbeheersing).